Dzieje kościoła

Dzieje kościoła

Rys historyczny parafii i kościoła

Wieś Uszew została założona przez księcia Bolesława Wstydliwego w 1255 r. W XIV w. jest wspominana jako „civitas”, czyli  miasto. Parafia powstała pod koniec XIII stulecia, a pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1325 r. Dawny, drewniany kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, wybudowany w latach 1325 – 1327, spłonął pod koniec XVIII w. od uderzenia pioruna. Na jego miejscu w latach 1801 – 1806 wybudowano obecny, murowany z cegły, pw. św. Floriana Męczennika. Konsekrował go bp Grzegorz T. Ziegler 13 VI 1824 r. Patron kościoła zapewne w zamyśle wiernych miał chronić go przed nowym ewentualnym pożarem.

Kościół reprezentuje styl barokowo-klasycystyczny. Najstarszy z ołtarzy to późnobarokowy, XVIII-wieczny ołtarz boczny z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem i ruchomym obrazem Matki Bożej Różańcowej. Pozostałe ołtarze pochodzą z XIX w. W ołtarzu głównym znajduje się obraz patrona parafii św. Floriana oraz zasuwany obraz Ukrzyżowania, natomiast w zwieńczeniu obraz Św. Trójcy. Ołtarz zdobią cztery figury niewiast przedstawiające cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i męstwo. Od strony północnej znajduje się ołtarz z wizerunkiem św. Antoniego. Są w nim figury św. Bonawentury i bł. Jakuba Strzemię, a w zwieńczeniu św. Franciszka z Asyżu. Po przeciwległej stronie został umieszczony ołtarz z figurą Serca Pana Jezusa i ruchomym współczesnym  obrazem Jezusa Miłosiernego. Na ścianie obok ołtarza znajdują się figury św. Jakuba oraz św. Rocha. Na uwagę zasługuje rokokowa ambona z figurami Chrystusa Dobrego Pasterza i czterech ewangelistów.

         Ornamentalno-figuralna polichromia kościoła została wykonana przez artystę malarza Jana Witkowskiego w latach 1942 – 1945.  Przedstawiono na niej sceny biblijne oraz wizerunki  świętych.      

        Kościół zdobią współczesne witraże wykonane w Krakowskim Zakładzie Witrażów S.G. Żeleński. Przestawiają one: bł. Ks. Romana Sitkę, św. Faustynę Kowalską, św. Jana Pawła II, bł. Marię Teresę Ledóchowską oraz bł. Karolinę Kózkę.

          Na wieży kościelnej znajdują się trzy dzwony: Maryja, Florian i Kazimierz. W latach 2000 – 2018 kościół został gruntownie odnowiony wewnątrz i na zewnątrz.

Renowacja kościoła
 

Począwszy od końca XIX w. parafialna świątynia była poddawana wielu zabiegom renowacyjnym. W 1896 r. w okresie probostwa ks. Wojciecha Rogoziewicza przebudowano okna - z małych półksiężycowych na duże o podłużnych ramach żelaznych. W 1901 r. od uderzenia pioruna została uszkodzona wieża i spaliły się feretrony. Koszty odbudowy zniszczeń w znacznej mierze pokryła uszewsko - zawadzka Polonia. W roku 1903 zakupiono nowe organy. Pierwszej renowacji ołtarzy dokonał w 1905 r. bocheński malarz Michał Tarczałowicz pod kierunkiem prof. Józefa Mikulskiego, artysty malarza Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1908 r. zakupiono dwa dzwony, które zostały zniszczone w 1918 r. przez wojska niemiecko - austriackie i zakupione ponownie siedem lat później. Pod koniec lat 40-tych wybudowano nową sygnaturkę, odnowiono organy, sprawiono żelazne balaski pod wielki ołtarz oraz wyłożono kościół nową tarasową posadzką. Odmalowano i odnowiono także kościół. Parafianie z Zawady Uszewskiej pokryli koszty renowacji ołtarza Matki Bożej, a ołtarza św. Józefa ci wierni, którzy nosili imię patrona. W latach 1942 - 1945 za probostwa ks. Michała Wielińskiego miała miejsce kolejna konserwacja wnętrza kościoła, którą kierował artysta malarz Jan Witkowski. Odmalowano wówczas ściany i ołtarze. Przejawem dużej odwagi i patriotyzmu było wymalowanie na ścianie balkonu chóru godła polskiego.
W okresie probostwa ks. Kazimierza Soi pokryto blachą cynkową wieżę i wieżyczkę kościelną, zakupiono nowy dzwon o wadze 239 kg, gdyż stary pękł. Nosi on imię Kazimierz, a napis na nim brzmi: "Miłosierdzie, błogosławieństwo i pokój wydzwaniać będę dla wszystkich parafian Uszewskich, którzy mnie ufundowali". W roku 1955 rozpoczęto elektryfikację kościoła. Zakupiono 2 konfesjonały i główne drzwi do świątyni. Kolejny okres przedsięwzięć inwestycyjnych przypadł na okres probostwa ks. Jerzego Rudnika. Za jego kadencji zostały zakupione dwa nowe dzwony. Większy o wadze 577 kg nosi imię "Maryja" i widnieje na nim napis: "Na podziękowanie Matce Najświętszej za wszystkie otrzymane łaski w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa w Polsce - wdzięczni mieszkańcy parafii Uszew ufundowali ten dzwon". Mniejszy o imieniu "Florian" posiada napis: "Na podziękowanie św. Florianowi za opiekę nad kościołem i parafią - wdzięczni mieszkańcy Uszwi." Konsekracja obu dzwonów z udziałem ks. bpa Piotra Bednarczyka odbyła się 7 maja 1972 r. Staraniem ks. proboszcza Jerzego Rudnika w świątyni założono także instalację grzewczą /1978 r./ i wykonano ogrodzenie wokół kościoła / 1985-1986/.
Ostatnie prace konserwatorskie rozpoczęły się z inicjatywy obecnego proboszcza ks. Jana Kudłacza. Dzięki jego zaangażowaniu i dobrej woli parafian w wizerunku kościoła parafialnego i jego otoczeniu zaszły duże zmiany. W latach 1998-2000 została odremontowana wieża kościelna, którą podobnie jak kościół pokryto blachą miedzianą, ponadto świątynię odwodniono oraz przeprowadzono prace osuszające mury. W latach 2001-2002 polichromia kościoła i ołtarze poddano zabiegom konserwacyjnym. Został również ufundowany marmurowy ołtarz posoborowy i ambonka. W 2003 r. położono posadzkę z granitu brazylijskiego. Rok później wstawiono nowe ławki i odnowiono elewację ścian zewnętrznych. W 2005 r. został wykonany nowy chodnik procesyjny wokół kościoła, zrobiono podświetlenie świątyni oraz założono instalację alarmową. W 2006 r. zainstalowano elektryczny napęd dzwonów na wieży kościelnej.

Źródło: Roman Sady, Uszew - z dziejów wsi, klucza i gminy, Kraków 1999 r.